Thiết bị kiểm tra.

Máy cắt giấy - Die - Cutter (1)
Máy cắt giấy 

 

Máy bắn bục - Bursting Strength Tester (1)
Máy bắn bục

Máy kiểm tra độ hút nước - Water AbsorptionTester (1)
Máy kiểm tra độ hút nước

Máy kiểm tra độ kết dính - Adhesive Strength Tester (1)
Máy kiểm tra độ kết dính

Máy kiểm tra độ ẩm - Paper Moisture Tester (1)
Máy kiểm tra độ ẩm

1431
Máy nén vòng
Máy nén hộp
Máy nén hộp